Lääkkeetön hoito

Lääkkeetön hoito

ADHD:n lääkkeetön hoito jakautuu useaan eri osa-alueeseen ja se voi olla huomattavan erilaista henkilöstä riippuen. Hyvä lääkkeetön hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti huomioiden ADHD-oireiden määrä, voimakkuus ja mahdolliset oheissairaudet. Erityisesti ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat merkittävässä roolissa arjen sujuvuuden kannalta. Eri tilanteet, tehtävät ja toiminnot kotona, koulussa, töissä ja vapaa-ajalla olisi hyvä suunnitella siten, että ympäristö tukee ADHD-oireisen henkilön tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta.

Vastuu ADHD-oireisen lapsen tai nuoren tarvitsemien tukitoimien järjestämisestä on ensisijaisesti asuinpaikkakunnan peruspalveluilla (päivähoito/koulu/sosiaalitoimi). Tiivis yhteistyö vanhempien tai huoltajien kanssa on tärkeää, jotta ADHD-oireisen henkilön erityistarpeet tulevat riittävän hyvin huomioiduksi. Tukitoimien saaminen ei edellytä diagnoosia, ja ne voidaan ottaa käyttöön heti, kun neuvolassa, päivähoidossa, koulussa tai kotona havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn ongelmia. Aikuinen voi saada tarvitessaan tukea erilaisista työ- ja oppimisjärjestelyistä.

Eri kuntoutusmahdollisuuksia voidaan käydä läpi esimerkiksi kuntoutusohjaajan tai oman hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi potilasyhdistykset jakavat tietoa eri vaihtoehdoista.

ADHD:n tukitoimia ja lääkkeettömiä hoitoja ovat muun muassa:

Potilas- ja omaisneuvonta (psykoedukaatio)

Päivähoito- ja koulujärjestelyt

Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren ohjaamisesta

Psykologin tai puhe-, toiminta- tai fysioterapeutin antama ohjaus tai terapia

Sosiaalitoimen tukimuodot

Vanhempainohjaus

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Toimintaterapia

Neuropsykiatrinen valmennus eli ADHD-coaching

Neuropsykologinen kuntoutus

Sopeutumisvalmennuskurssit ja vertaistuki