Mikä on ADHD?

Mikä on ADHD?

ADHD:lla tarkoitetaan aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. ADHD lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

ADHD on yleinen toimintakykyä heikentävä neuropsykiatrinen häiriö. Sen keskeisimpiä oireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Arjessa oireet näkyvät yleensä vaikeutena hallita omaa toimintaa ja sen suunnittelua, impulsiivisena ja motorisesti levottomana käyttäytymisenä sekä tavallista korkeampana häiriöherkkyytenä keskittymistä vaativissa tehtävissä. ADHD:n aiheuttamat haasteet ovat usein tahdosta riippumattomia ja niihin on mahdollista saada apua. ADHD-oireisilla henkilöillä on toisaalta myös monia erityisvahvuuksia, jotka kannattaa tunnistaa ja tukea.

ADHD:n keskeisimpiä oireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus.

ADHD:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla on noin 5 % ja aikuisilla 2-3 %. Häiriö on yleisempi pojilla kuin tytöillä. Syytä tähän ei tunneta täysin, mutta yhtenä selityksenä pidetään tyttöjen ADHD-oireiden huonompaa tunnistamista. Aikuisiän ADHD:n matalampaa esiintyvyyttä näyttäisi selittävän myös oireiden huonompi tunnistaminen, oireiden parempi hallinta, sekä mahdollinen oireiden lievittyminen, vaikka itse häiriö ei täysin häviäkään iän myötä. ADHD-oireet voivat iän myötä myös vaikeutua.

ADHD:n syyt ovat ensisijaisesti geneettisiä eli perinnöllisiä. Aivojen välittäjäaine dopamiinin säätelyn poikkeavuus on merkittävimpiä syitä häiriön taustalla. ADHD:n selkeä perinnöllinen luonne merkitsee sitä, että jos yhdellä perheenjäsenellä on oireita, on varsin todennäköistä, että muillakin perheenjäsenillä on samankaltaisia oireita. Lähisukulaisilla (vanhemmat, sisarukset, lapset) on 2-8 kertaa muuta väestöä korkeampi todennäköisyys aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön. ADHD:n oirekuvan kehittymiseen voivat vaikuttaa lisäksi raskauteen ja synnytykseen liittyvät tekijät, synnynnäiset rakenteelliset ominaisuudet sekä erilaiset psykososiaaliset tekijät.

Mikä on ADD?

ADD:lla tarkoitetaan ADHD:n tarkkaamattomuuspainotteista alatyyppiä eli tarkkaavaisuushäiriötä, jonka yhteydessä ei esiinny lainkaan yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta tai niitä esiintyy vain vähäisessä määrin. ADD lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Disorder.

ADD-oireiset henkilöt kärsivät keskittymisvaikeuksista ja tarkkaavuuden säätelyn ongelmista. Arjessa oireet näkyvät esimerkiksi asioiden unohteluna sekä unelmointina ja vaipumisena ”omaan maailmaan”, jolloin henkilö ei juurikaan kiinnitä huomiota ympäristöön. ADD-oireiset henkilöt ovat yleensä myös hyvin hitaita tekemään tehtäviä ja hoitamaan muita asioita toiminnan aloittamisen, ylläpitämisen ja ohjaamisen vaikeuksista johtuen. ADHD:sta poiketen, ADD:ta esiintyy enemmän tytöillä, kuin pojilla.

Edellä mainitut ADHD ja ADD -oireet haittaavat usein toimintakykyä ja esimerkiksi opiskelu- ja työtehtävistä suoriutumista. On melko tavallista, että juuri tarkkaavaisuushäiriö ADD havaitaan oireiden luonteen vuoksi vasta peruskoulun jälkeen, kun enemmän omaa vastuuta vaativa opiskelu tai työ ei sujukaan odotusten mukaisesti. ADHD ja ADD eivät kuitenkaan tarkoita sitä, ettei oireinen henkilö pysty keskittymään lainkaan. ADHD-oireisen on vaikea keskittyä asioihin, jotka eivät kiinnosta, kun taas he saattavat keskittyä hyvinkin pitkään heitä kiinnostaviin asioihin (esim. videopelit).

ADD “Pieni haaveilija” -esite

ADD (tarkkaavuushäiriö) nuorella -artikkeli