ADHD, ajoterveys ja ajokortti

ADHD, ajoterveys ja ajokortti

Ajoterveydellä tarkoitetaan toimintakykyä liikenteessä. Sen keskeisiä osia ovat liikennenäkö, kognitio ja motoriikka. Monilla sairauksilla voi olla vaikutusta ajoterveyteen. Ajoterveysarvioinnilla pyritään varmistamaan, että toimintakyky liikenteessä pysyy turvallisella tasolla.

Ajoterveyden arvioinnin ohjaaminen siirtyi vuoden 2016 alussa sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM:ltä) Liikenteen turvallisuusvirastolle eli nykyiselle Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Sen myötä aiempi ajoterveysasetus ja STM:n lääkäreille antamat ajoterveysohjeet kumottiin.

Uudistukset toivat mukanaan merkittäviä kevennyksiä lääkärintodistuksen toimitusvelvollisuuteen. Traficomin uudet, päivitetyt ajoterveysohjeet tulivat voimaan 4.11.2019.

Nykyisen lainsäädännön mukaisesti voit ensimmäistä kertaa ryhmän 1 (mopon, mopoauton, mönkijän, moottoripyörän, traktorin, henkilö- tai pakettiauton) ajokorttilupaa hakiessasi antaa omavakuutuksen. Tällöin sinä itse vakuutat täyttäväsi ajoterveysedellytykset. Mikäli edellytykset täyttyvät, erillistä lääkärinlausuntoa ei siis tarvita! Täten myös Nuorison terveystodistuksen käyttö ajoterveysasioissa on päättynyt.

Omavakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka kääntöpuolella esität tiedot, jotka vakuutat täyttäväsi. Sinun tulee vakuuttaa myös näöntarkkuuden riittävyys ja ilmoittaa, mikäli käytät silmälaseja tai piilolinssejä.

Hakemuslomakkeen voit täyttää autokoulussasi, Ajovarman palvelupisteessä tai Traficomin sähköisen Ensimmäinen ajokortti -asiointipalvelun kautta. Ajovarma on Traficomin palveluntuottaja, jonka palvelupisteissä hoituvat kaikki ajokortin hankintaan liittyvät hakemus- ja lupa-asiat.

Jos sinulla on joskus todettu ADHD, ajoterveysedellytykset eivät täyty. Et voi siis antaa omavakuutusta. Ajokorttiluvan hakemiseksi tarvitset kokonaisvaltaisen ajoterveysarvion ja lääkärinlausunnon ajokyvystä lomakkeella F122. Erikoisalan lääkärinlausunto F127 ei riitä ajokorttiluvan hakemiseksi, eikä sitä yleensä tarvitakaan.

Lisäksi on syytä huomata, että ADHD-oireisilla voi olla muitakin psykiatrisia tai neurologisia sairauksia, joissa tarvitaan samaa lääkärinlausuntoa F122, kuten:

  1. Pitkäaikainen unettomuus, voimakas väsymys tai uniapnea
  2. Mielenterveyden häiriö (esim. vakava masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, itsetuhoisuus, skitsofrenia tai muu psykoosisairaus)
  3. Persoonallisuushäiriö
  4. Alkoholin ongelmakäyttö tai alkoholiriippuvuus
  5. Huumausaineiden käyttö
  6. Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (ns. kolmiolääkkeiden) käyttö

Yleensä varsinainen ajoterveystarkastus tehdään ja lääkärinlausunto ajokyvystä laaditaan koulu- , opiskelija- tai muussa perusterveydenhuollon yksikössä. Ajoterveyttä arvioidessaan lääkäri voi tarvittaessa teettää lisätutkimuksia ja konsultoida erikoislääkäriä.

Jos sinua hoitaa erikoislääkäri, niin hän voi kirjoittaa ADHD:n tilastasi vapaamuotoisen lausunnon, jonka antaa sinulle ennen ajoterveystarkastusta. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä, jos ajoterveystarkastuksen tekevällä lääkärillä on henkilökohtaisesti tai sairauskertomusten perusteella tarpeeksi tietoa ADHD-diagnoosistasi ja sen hoidosta.

Ennen ajoterveystarkastusta täytät itse etukäteen lomakkeen F200 eli Esitiedot ajokyvyn arviointia varten. Esim. kohtaan 6 (Onko Teillä mielenterveyshäiriötä?) voit rastittaa Kyllä. Kohtaan 19 kirjaat tarkemmin, että sinulla on ADHD, ja missä sinua on hoidettu sen johdosta. Jos käytät ADHD-lääkkeitä, kirjaat ne kohtaan 20.

Ota lomake mukaan vastaanotolle. Epäselvät kohdat voit vielä yhdessä käydä läpi lääkärin kanssa. Lomake F200 jää potilasasiakirjoihin terveydenhuollon yksikköön.

ADHD on harvoin este ajokortin saamiselle. Täten ADHD-potilaan osalta lääkäri normaalisti rastittaa lomakkeen F122 Terveystarkastustiedot-osion alakohtaan “Löydökset ja niiden vaikutus ajokykyyn” ensin Kyllä kohtaan 5 (Neurologinen sairaus tai muistihäiriö) tai 7 (Psyykkinen sairaus) tai 10 (Ajokyvyn kannalta merkittäviä lääkkeitä) tai 11 (Muu sairaus, mikä). Se, minkä tai mitkä edellä mainitut kohdat lääkäri rastittaa löydöksistä, ei ole kovin merkittävää. Sen sijaan tärkeää on, että sarakkeen oikealle puolelle otsikon “Vaikuttaa ajokykyyn oleellisesti” alle lääkäri rastittaa kyseisen löydöksen osalta Ei (vaikuta).

Mikäli ajoterveystarkastusta tekevä lääkäri on epävarma, vaikuttaako potilaan ADHD oleellisesti ajokykyyn vai ei, voi hän halutessaan konsultoida puhelimitse tai kirjallisesti erikoislääkäriä. ADHD-lääkitys ei luonnollisestikaan ole este ajokorttiluvan saamiselle.

Traficomin ohjeissa (Ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille) todetaankin: “ADHD on monimuotoinen tila mm. siksi, että siihen liittyy yleensä merkittävää monihäiriöisyyttä, esim. päihteiden käyttöä tai mielialahäiriöitä. Pelkkä tarkkaavuuden häiriö haittaa liikenneturvallisuutta vähemmän kuin sellainen ADHD, johon liittyy impulsiivisuutta tai elämyshakuisuutta. Erityisen suuressa riskissä ovat henkilöt, joilla on aiemmin ollut toistuvaa väkivaltaisuutta tai muita käytöshäiriöitä. Aikuistuminen vähentää yleensä oireilua. Yleisesti ottaen ADHD heikentää liikenneturvallisuutta, mutta hoidolla tätä haittaa voidaan vähentää. ADHD:n asianmukainen lääkehoito, ml. stimulantit, saattaa jopa parantaa ajosuoritusta, eikä itsessään ole este ajoluvalle.”

Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pekka Räisänen

Maaliskuu 7, 2020